Villkor Hjälp på Väg, gäller fr.o.m. 2013-05-13

Hjälp på väg kan tecknas för svenska personbilsregistrerade fordon med en totalvikt av högst 3,5 ton. Försäkringen kan nytecknas för fordon som är högst 18 år.


Försäkringen gäller i 12 månader från dagen efter att betalningen har registrerats. Försäkringen omfattar både det anmälda fordonet, dess förare och passagerare.


Om försäkringen upphör under pågående premieperiod återbetalas den överskjutande premien med avräkning efter upplupen korttidspremie, alternativt kan den överföras på annat fordon.


Hjälp på väg har ingen självrisk.


Hjälp på Väg administreras och serviceras av:
Viking Sverige AB, Box 44076, 100 73 Stockholm.


Försäkringsgivare är:
ERV Försäkringsaktiebolag, Box 1, 172 13, Sundbyberg.


VAR SERVICEN GÄLLER

Hjälp på Väg gäller under bilresa i Sverige, Norden och i Europas Gröna kort-länder.


NÄR SERVICEN GÄLLER

Hjälp på väg ger rätt till assistans max 3 gånger per försäkringsperiod, vid akuta driftstopp som uppstår pga maskin-, tekniskt eller elektriskt fel som är oförutsedda och inte beror på bristande underhåll. Kostnader pga följdskador ersätts ej.


UNDANTAG

Servicen täcker inte kostnader för reservdelar, drivmedel, m.m oavsett om bärgning krävs eller inte. Servicen täcker inte moms om försäkringstagaren är momspliktig.


Följande situationer / fordon täcks inte:
 • Återkommande fel som inte åtgärdats
 • Händelser i samband med Kollision, Viltolycka, Skadegörelse, Glasskada, Stöld eller Brand
 • Motortävling, träning inför motortävling och terrängkörning
 • Medveten lagöverträdelse
 • Tjänster bilägaren eller annan person beställt, utan godkännande av Viking
 • Fordon som är avställt eller belagt med körförbud i centrala bilregistret
 • Fordon registrerade som eller använda i yrkesmässig trafik, lätt lastbil, husbil, släpvagnar, husvagnar, taxi, ambulans, militär, bud, körskole samt fordon för korttidsuthyrning
 • Vid Force Majeure och andra händelser såsom; krig, revolution, upplopp, strejk, terrorism, beslut av statsmakterna, radioaktivitet, jordskalv eller skyfall

Eventuella utgifter för förstörd egendom och stilleståndskostnader ersätts ej. Hjälp på väg ersätter heller inte kostnader i samband med att bil körts ut på is eller lämnats i terrängen eller i vattendrag.


HUR SERVICEN GÄLLER

Reparation på plats eller bärgning

Om fordonet råkar ut för ett driftstopp orsakat av ett maskinellt, tekniskt eller elektriskt fel kontrolleras om en provosorisk reparation på platsen kan utföras. Försäkringen ersätter själva arbetet maximalt med estimerad total kostnad för bärgning och annan tilläggsservice enligt villkoren. Om inte reparation på platsen kan genomföras bärgas fordonet till närmaste verkstad alt. till plats som kunden själv väljer, om inte detta blir längre än bärgning till närmaste verkstad.


Punktering

Med punktering menas att ett eller flera hjul, oberoende av orsak tappat luft. Vid punktering utförs om möjligt hjulskifte, i annat fall ombesörjs bärgning till närmaste däckverkstad. Kostnader för inköp av reservdelar alt. nytt däck ersätts ej.


Starthjälp

Vid strömläst batteri utförs om möjligt starthjälp alternativt byte av ej fungerande batteri. Kostnader för batteri ersätts ej.


Slut på Drivmedel

Bensin eller diesel kan om möjligt hämtas och påfyllning utförs på plats alternativt bärgas fordonet till närmaste Circle K station eller El-laddningsstation för påfyllning av bensin, diesel, gas eller el. Kostnaden för drivmedel ersätts ej.


Feltankning

Vid feltankning så ersätts bärgning av fordonet till närmaste verkstad alt. så pumpas felaktiga bränslet ut på plats om möjligt.


Dikeskörning

Vid dikeskörning ersätts kostnaden för uppdragning på vägen för fortsatt färd.


Om fordonet bärgats genom Viking och reparation inte kan utföras inom 24 timmar kan ett av följande alternativ väljas:

Hyrbil

Ersätter maximalt 3 dygn av en hyrbil som storleksmässigt motsvarar din egen bil, dock inte längre än vad normal reparationstid är.
Försäkringen ersätter inte kostnader för bränsle, självriskreduceringar, parkering, färjebiljetter, vägtullar, envägsavgifter, broavgifter, m.m.


alternativt


Hotell

Föredrar kunden inkvartering på plats för förare och passagerare under reparationstiden, ersätts upp till 2 nätter med högst 900 kronor inklusive moms per person och dygn. Eventuella utgifter för måltider, telefon, etc. ersätts ej.


Transport till hemorten alternativt till resmålet

Föredras fortsatt resa med allmänna färdmedel bekostas biljetter i motsvarande ekonomiklass för förare och passagerare till fordonets hemort eller resmålet om kostnaden inte blir högre än förgående alternativ.


Hämtning av fordon

När fordonet efter reparation är färdigt för avhämtning och att fordonet befinner sig mer än 100 km från hemorten tillhandahålls resa för en person, med billigaste färdmedel från bostaden eller resmålet för att avhämta fordonet. Alternativt kan Viking arrangera hemtransport av fordonet förutsatt kostnaden inte blir högre än kostnaden för en hämtningsresa för föraren.
Försäkringen ersätter inte merkostnader för bränsle, självriskreduceringar, parkering, färjebiljetter, vägtullar, envägsavgifter, broavgifter, m.m.


Ansvarsbegränsning

Hjälp på väg och Viking reserverar sig mot eventuell skada till följd av utförd service eller rådgivning av lokal leverantör. Logi och hyrbil tillhandahålls så långt lokala förhållanden medger detta.


ÖVRIG INFORMATION

Klagomål / anmärkningar på service

Klagomål eller anmärkningar på vår hantering eller på eventuella leverantörers service av ett ärende skickas till Viking Sverige AB, Box 44076, 100 73 Stockholm alt. via e-post till hjalppavag@vikingsverige.se. Skulle du efter vår bedömning inte vara nöjd kan ärendet prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Prövningen är kostnadsfri och beslutet är en rekommendation.


PUL

Viking och dess samarbetspartners behandlar försäkringstagarens personuppgifter i enlighet med PUL, Personuppgiftslagen (1998:204). Försäkringstagaren medger att Viking och dess samarbetspartners registrerar, insamlar, lagrar, bearbetar och i förekommande fall sprider nödvändiga och relevanta personuppgifter samt utnyttjar uppgifterna på nödvändigt sätt i Vikings verksamhet. Viking ansvarar för datasäkerhet. De försäkrade har enligt personuppgiftslagen rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter som Viking behandlar om den försäkrade. Sådan begäran skall vara skriftlig och ställas till Viking Sverige AB. Den försäkrade kan när som helst vända sig till Viking, Box 440 76, 100 73 Stockholm, tfn 0771-22 66 00, hjalppavag@vikingsverige.se för att begära rättelse av felaktig personuppgift eller begära att inte erhålla någon direktmarknadsföringserbjudande från Viking och dess samarbetspartner.


Annan försäkring

Viking förbehåller sig rätten att återkräva utbetald ersättning om du kan eller kunnat få ersättning från annan enligt lag eller författning, försäkring, garanti eller annat avtal.


Att kalla på assistans

Kontakta omgående Hjälp på väg/Viking, dygnet runt, året runt på telefonnummer 0771-22 66 00 alternativt via andra tekniska hjälpmedel som Hjälp på väg erbjuder.


Service som inte omgående rings in och tillhandahålls genom Viking och utan medgivande av Viking ersätts ej.


När ni ringer Hjälp på väg skall ni kunna uppge följande uppgifter:
 • Fordonets registreringsnummer
 • Fordonets position, så att vi lätt kan lokalisera er
 • Problembeskrivning, så att vi kan förbereda rätt åtgärder
 • Telefonnummer, så att vi löpande kan kontakta och informera er

Ladda ner villkoren i PDF-format